Zakład Języków Obcych

Kierownik Zakładu Języków Obcych: dr Beata Ludwiczak: blu@asp.wroc.pl


ZAŚWIADCZENIA

Zaświadczenia są wydawane w środy pod warunkiem, że wniosek o wystawienie zaświadczenia został zgłoszony Kierownikowi Zakładu Języków Obcych do piątku poprzedzającego tygodnia.


Zakład Języków Obcych prowadzi nauczanie czterech języków obcych: angielskiego, niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia (licencjackich) oraz jednolitych magisterskich. Nauka języków obcych jest kontynuacją nauki rozpoczętej w szkołach poprzedzających studia. Każdy student wybiera "lektorat" z jednego języka obcego.

Studenci poszczególnych kierunków mają kurs języka obcego w różnym wymiarze godzin:

- Grafika i Sztuka Mediów oraz Konserwacja i Restauracja Ceramiki i Szkła: I rok: 4 godz/tydzień; II rok: 4 godz/tydzień

- Malarstwo i Rzeźba: I rok: 4 godz/tydzień; II rok: 2 godz/tydzień

- Mediacja Sztuki: I rok: 4 godz/tydzień; II rok: 2 godz/tydzień

- Architektura Wnętrz, Wzornictwo, Scenografia, Ceramika, Szkło: I rok: 2 godz/tydzień; II rok: 2 godz/tydzień

Celem nauczania jest poszerzenie umiejętności językowych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki uczelni, posługiwanie się pojęciami artystycznymi i czytanie tekstów specjalistycznych oraz wykorzystywanie języka obcego w życiu zawodowym. Cele te będą realizowane w zależności od liczby godzin ustalonej przez Katedry.

Wyboru języka obcego dokonują studenci I roku podczas spotkania informacyjnego z dziekanami na początku października.

Nie ma możliwości zmiany grupy językowej po I lub II lub III semestrze!

Zajęcia odbywają się w tzw. Łączniku przy ul. Garncarskiej (I piętro), Sali 206P, 304M, 305M i 306M.