Wydział Grafiki i Sztuki Mediów

DZIEKAN Wydz. Grafiki i Sztuki Mediów
dr hab. Marek Grzyb, prof. ASP

PRODZIEKAN Wydz. Grafiki i Sztuki Mediów
dr hab. Anna Trojanowska, prof. ASP

KIEROWNIK KAT. GRAFIKI ARTYSTYCZNEJ - dr Anna Kodź
KIEROWNIK KAT.PROJ.GRAFICZNEGO -  mgr Maciej Majchrzak
KIEROWNIK KAT.SZTUKI MEDIÓW – dr Paweł Lisek

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej po dokonaniu oceny programowej na kierunku Grafika na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim uchwałą nr 346/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku przyznało ocenę wyróżniającą.

WYDZIAŁ GRAFIKI I SZTUKI MEDIÓW prowadzi kształcenie na kierunku GRAFIKA oraz na kierunku SZTUKA MEDIÓW.
Wydział oferuje zróżnicowany zestaw form studiowania na wymienionych kierunkach:

  • Studia stacjonarne na kierunku Grafika prowadzone w ramach jednolitych studiów magisterskich;
  • Studia stacjonarne na kierunku Sztuka Mediów prowadzone w ramach studiów licencjackich I stopnia oraz studiów magisterskich II stopnia;
  • Studia niestacjonarne na kierunku Grafika prowadzone w ramach studiów licencjackich I stopnia oraz studiów magisterskich II stopnia w zakresie Projektowanie Graficzne;
  • Studia niestacjonarne na kierunku Sztuka Mediów prowadzone w ramach studiów licencjackich I stopnia oraz studiów magisterskich II stopnia na specjalizacji Fotografia i Multimedia;

Dydaktyka związana z wydziałowymi kierunkami prowadzona jest w oparciu o kompetencje 3 katedr wydziałowych:
— Katedry Projektowania Graficznego,
— Katedry Grafiki Artystycznej,
— Katedry Sztuki Mediów.
Katedry te skupiają pracownie, przedmioty oraz właściwe im warsztaty.

WYDZIAŁ GRAFIKI I SZTUKI MEDIÓW kontynuuje tradycję dydaktyczną zasłużonych dla grafiki wrocławskiej: prof. Stanisława Dawskiego, prof. Macieja Urbańca, doc. Leszka Kaćmy i prof. Haliny Pawlikowskiej.

Kierunek GRAFIKA (studia licencjackie I stopnia; magisterskie II stopnia; jednolite magisterskie)

Studia kierunkowe obejmują swoim zakresem projektowanie graficzne oraz grafikę artystyczną z odpowiednim programem intermedialnym i fotograficznym. Zakres kształcenia kierunkowego wyznacza umiejętności absolwenta w posługiwaniu się tradycyjnymi i najnowszymi elektronicznymi środkami przekazu graficznego. Absolwent, uzyskuje kompetencje w stosowaniu wariantów języka graficznego przynależnego: perswazji, informacji, orientacji, celom oświatowym i artystycznym. Przygotowany jest do samodzielnej pracy na szerokim rynku wydawnictw książkowych, prasowych, reklamy oraz w instytucjach kultury. Posiada wiedzę humanistyczną i artystyczną odpowiednią dla studiów wyższych. Absolwent z dyplomem licencjata kierunku Grafika przygotowany jest do podjęcia studiów drugiego stopnia.
Studia II st. oraz studia jednolite magisterskie na kierunku Grafika dają ugruntowaną samodzielność komunikowania językiem grafiki. Absolwent nastawiony jest na kształtowanie wartości artystycznych, społecznych i kulturowych przekazu graficznego. Dojrzale inicjuje, podejmuje i przedstawia ważkie zadania sfery publicznej i prywatnej.

Kierunek SZTUKA MEDIÓW (studia licencjackie I stopnia, studia magisterskie II stopnia)

Absolwent studiów licencjackich uzyskuje: umiejętność tworzenia i zapisu obrazu ruchomego, umiejętność montażu i przekształceń obrazu ruchomego, umiejętność kreowania i stosowania obrazu fotograficznego, umiejętność transpozycji i wykorzystania obrazu fotograficznego i ruchomego w mediach interaktywnych i projektach multimedialnych (sieć www, realizacje interaktywne). Poznaje reguły działań intermedialnych, kreowania przestrzeni multimedialnej i perswazji medialnej. Powyższe umiejętności pozwalają absolwentowi wykonywać samodzielnie zadania z wymienionego wyżej zakresu jak również podejmować pracę w instytucjach kultury, wydawnictwach, agencjach fotograficznych i agencjach reklamowych. Absolwent z dyplomem licencjata kierunku Sztuka Mediów przygotowany jest do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Studia II stopnia (magisterskie) kształcą absolwenta świadomego roli współczesnych mediów elektronicznych (fotografii, filmu, wideo, mediów interaktywnych), przystosowanego do funkcjonowania w obszarze działań związanych z kreacją autorską i jej użytkowym zastosowaniem. Absolwent wykorzystuje w czasie studiów umiejętności kreowania obrazu fotograficznego i obrazu ruchomego (wideo, animacja) do tworzenia w pełni autorskich komunikatów artystycznych i użytkowych (w tym multimedialnych i interaktywnych). Absolwent otrzymuje wiedzę humanistyczną i artystyczną odpowiednią dla studiów wyższych drugiego stopnia. Absolwent otrzymuje tytuł magistra sztuki na kierunku sztuka mediów.

Dziekanat Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów

/ pok. 119 M

Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00-14.00 (OPRÓCZ ŚRODY)

Plac Polski 3/4, 50-156 Wrocław
tel. (071) 343 80 31 (wew. 227)
e-mail: dziekangraf@asp.wroc.pl


Studia niestacjonarne: 

Studia Niestacjonarne I Stopnia
kierunek Grafika
w zakresie Projektowanie Graficzne
PG 1

Studia Niestacjonarne II Stopnia
kierunek Grafika
w zakresie Projektowanie Graficzne
PG 2

tel. (071) 343 80 31 (wew. 227)
e-mail: ama@asp.wroc.pl

Studia I i II stopnia kierunek Sztuka Mediów w zakresie Fotografia i Multimedia

tel. (071) 343 80 31 (wew. 215)
e-mail: ada@asp.wroc.pl  

MFA in Visual Arts:

kierownik studiów w języku angielskim: dr Zuzanna Dyrda
e-mail: studyinenglish@asp.wroc.pl 

www.printmaking.asp.wroc.pl

www.facebook.com/wroclawprintmaking
www.go-poland.pl

Zobacz także