Związki zawodowe

Konkurs na projekt medalu: 40 lecie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność 

Regulamin konkursu

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie projektu (rysunek) medalu dwustronnego pod tytułem: 40 lecie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, który docelowo będzie wykonany w brązie.


1. Organizatorami konkursu na projekt medalu dwustronnego pod tytułem: 40 lecie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, jest: Zarząd Regionu Dolnośląskiego NSZZ Solidarność,  oraz Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność przy ASP we Wrocławiu (dalej nazywani: „Organizator”).

2. Udział w konkursie jest bezpłatny. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie studenci Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, oraz absolwenci ASP we Wrocławiu z ostatnich 2 lat, to jest 2017 i 2018 r. studiów magisterskich.

3. Na konkurs przyjmowane są projekty rysunkowe powstałe w dowolnej technice rysunkowej, także przy użyciu programów komputerowych.

4. Projekty rysunkowe powinny być wykonane w skali nie mniejszej niż 1:1. Wielkość i kształt medalu określa uczestnik konkursu, przy czym przyjmuje się że medal powinien mieścić się w dłoni człowieka.

5. Każdy uczestnik może zgłosić od 1 do 3 projektów medalu.

6.W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie były nagradzane w innych konkursach.

.

7. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.

8. Regulamin określa zasady udziału w organizowanym konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do konkursu.

9. Projekt powinien uwzględniać logo NSZZ Solidarność (Załącznik 2) oraz logotyp 40 lat związku zawodowego.(Załącznik 3)

10. Nie należy podpisywać prac imieniem i nazwiskiem, inicjałami lub innymi znakami, pozwalającymi na identyfikację autora projektu. Wszystkie te dane należy zawrzeć w Karcie Zgłoszenia, o której mówi punkt 12.

11. Nadesłane prace należy oznaczyć indywidualnymi identyfikatorami, na które składa się 6 cyfr.

12. Każde zgłoszenie musi zawierać wypełnioną Kartę Zgłoszenia,(Załącznik 1), zawierającą dane autora: imię, nazwisko, nazwa podmiotu zgłaszającego, dokładny adres z kodem pocztowym, tel., e-mail oraz zgodę na administrowanie danymi, a także 6 cyfrowy kod którym oznakowane są jego projekty. Kartę zgłoszenia należy umieścić w zaklejonej kopercie oznaczonej 6 cyfrowym identyfikatorem i dołączyć do teczki z pracą konkursową.

13. W konkursie będą rozpatrywane tylko i wyłącznie prace, które zostały dostarczone na właściwy adres do 30. 01. 2020 r

14. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 20. 02. 2020 r.  a wyniki konkursu ogłoszone będą na stronach internetowych Organizatora.

15. Po rozstrzygnięciu konkursu zostanie sporządzony protokół, który zostanie podpisany przez wszystkich członków Komisji Konkursowej i udostępniony na stronach internetowych Organizatora:

16. Autor nagrodzonej pracy zostanie poinformowany o wyniku konkursu drogą mailową na wskazany w Karcie Zgłoszenia adres e-mail.

17. Uczestnicy konkursu i Autor nagrodzonego projektu wyrażają zgodę na ekspozycję projektów na wystawie pokonkursowej na stronach internetowych Organizatorów.

18. Nadesłanie projektu na Konkurs upoważnia Organizatorów do jego wykorzystania dla potrzeb promocji Konkursu bez obowiązku uiszczania honorarium autorskiego.

12.Za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu naruszenia ich praw autorskich osobistych lub majątkowych odpowiada uczestnik konkursu.

Kryteria oceny:

1. Prace zostaną poddane ocenie Komisji Konkursowej, w której skład wchodzą profesorowie. ASP we Wrocławiu i przedstawiciele Zarządu Regionu Dolnośląskiego NSZZ Solidarność

2. Projekt oceniany będzie pod względem estetycznym, funkcjonalnym oraz jego zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszym regulaminie. Komisja Konkursowa dokona wyboru jednego - najlepszego projektu.

3. Decyzja Komisji jest niepodważalna i nie przysługuje od niej odwołanie.

4. Zastrzega się, że ocena Komisji może skutkować brakiem wyłonienia projektu do realizacji i rezygnacją z przyznania nagrody.

 Nagroda

1.Za nagrodzony projekt zostanie przyznana nagroda: ● 1000 zł netto - nagroda główna (na podstawie umowy o dzieło lub rachunku/f-ry)

2. Zwycięski projekt stanie się własnością Organizatora, w zamian za przyznaną nagrodę. Jest to jednoznaczne z przejęciem przez Organizatora na wyłączność majątkowych praw autorskich do projektu oraz możliwością wykorzystania go dla własnych potrzeb.

Postanowienia końcowe

1.Wybrane projekty opublikowane zostaną na stronach internetowych Organizatora w ramach wystawy pokonkursowej.

2. We wszystkich sprawach spornych decyduje Komisja Konkursowa.

 3.Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na stronie ASP we Wrocławiu i Zarządu Regionu Dolnośląskiego NSZZ Solidarność.

4. Prace wraz z kartą zgłoszenia należy dostarczyć do siedziby Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność przy ASP we Wrocławiu - Wrocław Plac Polski 3/4 pokój nr. 10 (na parterze) do dnia 30 stycznia 2020 r. do godz. 14.00.

(prace dostarczamy po uprzednim kontakcie mailowym lub telefonicznym z Organizatorem)

5. W sprawie konkursu można kontaktować się z organizatorem pod adresem: a.zysko@asp.wroc.pl          lub tel.604 704 129.

Załączniki