ZARZĄDZENIE REKTORA z dnia 28 kwietnia 2021r.

ZARZĄDZENIE REKTORA z dnia 28 kwietnia 2021r.

w sprawie: zmiany zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021 od dnia 5 maja 2021r., oraz zmiany trybu pracy administracji, w związku z wystąpieniem epidemii Covid-19

Szanowni Studenci, Doktoranci, Szanowni Wykładowcy i Pracownicy ASP,

działając na podstawie art. 23 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 478), § 2 ust .2 i 3 Rozporządzenia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 16 października 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni artystycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020 poz. 1832) oraz Statutu § 9 ust.1 i ust.4 pkt 2 i pkt 11 Statutu ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Utrzymane zostają szczególne  zasady prowadzenia zajęć określone Zarządzeniem Rektora nr I/104/2020.

2. Zajęcia, które nie stanowią kształcenia kierunkowego oznaczone w planie zajęć literą O, R i O/R, dla wszystkich studentów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz studiów podyplomowych pozostają w tryb on-line a do ich prowadzenia należy wykorzystać technologie informatyczne i narzędzia zawarte w MS Office 365.

3. Zajęcia z przedmiotów kierunkowych, które nie mogą odbywać się w formie kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość i oznaczone są w planach zajęć literą R oraz literą O/R, odbywać się będą w trybie stacjonarnym.

4. Zajęcia z przedmiotów kierunkowych odbywające się w pracowniach, które wskazane zostały we wcześniejszych wykazach, prowadzone mogą być w formie stacjonarnej lub hybrydowej po uprzednim wyrażeniu pisemnej woli przez prowadzącego zajęcia (załącznik nr 1) i według zasad określonych niniejszym zarządzeniem oraz Zarządzeniem Rektora nr I/104/2020.

5. Student z uwagi na swoją sytuacje zdrowotną, czy też rodzinną, ma prawo do wyrażenia woli o formie odbywania zajęć wyłącznie on-line, o czym zobligowany jest poinformować dziekanat droga mailową (załącznik nr 1). Oświadczenie obejmuje wszystkie zajęcia oznaczone w planie literami O, R, O/R. Wówczas prowadzący ustalają sposób realizacji zajęć, z tym studentem, przy czym w trybie zdalnym zobligowani są do wykorzystywania technologii informatycznych  i narzędzi zawartych w  MS Office 365.

6. Wejście na teren Uczelni studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, a także doktorantów, odbywać się będzie na podstawie okazanej legitymacji studenta/doktoranta oraz weryfikacji odpowiednich list studentów oraz list doktorantów. Prowadzący zajęcia, warsztaty, ma obowiązek sporządzenia imiennej listy (wydział, nazwa pracowni/warsztatów, imię i nazwisko, rok studiów uczestników zajęć) i przedłożenia jej w DOS, w celu weryfikacji osób wchodzących na teren Uczelni.

7. Na teren Akademii można wejść tylko przez portiernie Plac Polski 3 / 4 oraz portiernię budynku CSU.CI ul. Traugutta 19/21.

8. Dopuszcza się pracę indywidualną studentów w pracowniach i w warsztatach na warunkach określonych w treści niniejszego Zarządzenia, Zarządzenia Rektora nr I/102/2020 oraz zgodnie z ustaleniami i zaleceniami prowadzących pracownie i warsztaty.  Korzystanie z pomieszczeń dydaktycznych odbywa się w godzinach od 9.00 do 21.30.

9. Pracownicy administracyjni i inżynieryjni od dnia 5 maja rozpoczynają wykonywanie swoich obowiązków, w siedzibie uczelni.

10. Wszystkie kontakty z administracją Uczelni odbywać się będą w drodze mailowej. Wydanie niezbędnych dokumentów i zaświadczeń nastąpi po uprzednim umówieniu się z pracownikiem dziekanatu lub innego działu drogą telefoniczną lub mailową.

11. Zawieszeniu ulegają wszystkie zbiorowe spotkania (studentów, doktorantów, kół naukowych, dotyczące wydarzeń kulturalnych) i realizowane mogą być one tylko drogą on-line. Zawieszeniu ulegają wszystkie inne zbiorowe spotkania, które nie są bezpośrednio związane z zapewnieniem właściwego funkcjonowania Uczelni.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 maja godz. 6.00 i obowiązuje do odwołania.


zamieściła AZG

Załączniki