KOMUNIKAT REKTORA z dnia 15 kwietnia 2021r.

KOMUNIKAT REKTORA z dnia 15 kwietnia 2021r.

w sprawie przedłużenia zmiany trybu pracy Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu w tryb pracy zdalnej

Szanowni Studenci, Doktoranci,

Szanowni Wykładowcy i Pracownicy ASP,

w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną w kraju oraz zaostrzeniem przez rząd obostrzeń informujemy, że przedłużamy obowiązujące do 19 kwietnia ustalenia i od 19 kwietnia godzina 6.00 do 26 kwietnia godzina 6.00:

1.     Zajęcia dydaktyczne zarówno stanowiące kształcenie kierunkowe jak i pozostałe, dla wszystkich studentów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz studiów podyplomowych zostają przeniesione w tryb on-line z wykorzystaniem technologii informatycznych i narzędzi zawartych w MS Office 365.

2.     Zawiesza się pracę indywidualną studentów, doktorantów i wykładowców w pracowniach i w warsztatach.

3.     Wprowadza się bezwzględny zakaz przebywania nauczycieli akademickich, studentów i doktorantów oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (poza wyznaczonymi dyżurami), na terenie Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu.

4.     Rektor, Proreorzy, Dziekani, Kanclerz, Kwestor, Zastępca Kanclerza oraz Kierownik Działu Organizacji Studiów z racji pełnionych funkcji mają nieograniczony czasowo i dziennie dostęp na Uczelnię.

5.     Studenci i doktoranci, zamieszkujący w Domu Studenckim (DS.) ASP, proszeni są, o opuszczenie akademika na czas zawieszenia zajęć. Za okres ten nie będzie naliczana opłata. Osoby, które ze względu na odległość powrotu do domu, studenci wymiany Erasmus i cudzoziemcy zmuszone są do pozostania w DS, proszone są o zgłoszenie tego faktu w administracji akademika i dostosowanie się do poleceń pracowników.

6.     Nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi (poza wyznaczonymi dyżurami) wypełniają swoje obowiązki służbowe zdalnie tj. z miejsca zamieszkania.

7.     Osoby pełniące dyżur na terenie Uczelni informujemy, że do Akademii będzie możliwe wejście tylko przez portiernię główną przy pl. Polskim 3/4 oraz przez portiernię w budynku CSU.CI przy ul. Traugutta 19/21.

8.     Dyżury będą ustalane przez bezpośrednich przełożonych na kolejny dzień/tydzień z zastrzeżeniem, iż z każdego Działu administracyjnego będzie pracował co najmniej 1 pracownik.

9.     Zestawienia dyżurów o których mowa w pkt. 3 do 6, kierownicy administracyjny oraz samodzielni pracownicy zobowiązani są do przesyłania do Zastępcy Kanclerza ds. Organizacyjno-Kadrowych w wyznaczonym przez niego terminie.

10. Informuje się wszystkich pracowników ASP, iż okres pracy zdalnej nie jest okresem dodatkowego urlopu, ale normalnym czasem pracy z zastrzeżeniem zmiany miejsca  wykonywania pracy.

11. Pracownicy wypełniający swoje obowiązki służbowe zdalnie tj. z miejsca zamieszkania pozostają do dyspozycji pracodawcy w godzinach pracy.

12. Obowiązki służbowe mają być wykonywane z użyciem narzędzi teleinformatycznych.

13. Wszelka korespondencja służbowa z pracownikami obowiązkowo odbywa się za pośrednictwem elektronicznej poczty służbowej lub za pośrednictwem telefonów.

14. W przypadkach nagłych, dokumenty mogą być przekazane na portiernie w zaklejonej  kopercie z imieniem i nazwiskiem oraz jednostką organizacyjną, w której pracuje pracownik, do którego adresowana jest koperta.

15. W związku z obowiązkiem uczelni dotyczącym dziennego przesyłania raportu na temat skutków COVID-19, wprowadza się obowiązek przekazywania informacji w formie mailowej przez wszystkie działy uczelni zajmujące się pracownikami, studentami i doktorantami na temat  kwarantanny, izolacji, przebywania w szpitalu z podejrzeniem zakażenia oraz informacji   o zakażeniu. Informację tę należy przekazywać na adres: m.szumiejko@asp.wroc.pl na bieżąco ale nie później niż do każdego poniedziałku do godz. 12.00 - włącznie z dniami wolnymi, przypominamy o możliwosci kontaktu telefonicznego 794-109-122

16. Zobowiązuje się pracowników, studentów i doktorantów do bieżącego śledzenia informacji zamieszczanych na stronie internetowej ASP oraz przekazywanych drogą mailową.

17. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od dnia 19 kwietnia 2021r. od godz. 6.00 do dnia 26 kwietnia 2021r. do godz. 6.00 włącznie.

18. Dyżury pracowników pełnione będą w godz. 8.00-15.00.

19. Zawiesza się wszelkie wydawanie przepustek dotyczące wejść na teren ASP.

Szczegóły zarządzenia w załączniku


zamieśćiła AZG

Załączniki