INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW

WYJAZDY DYDAKTYKÓW

Program Erasmus+

Jednym z komponentów Programu Erasmus+ są wyjazdy kadry dydaktycznej w celu prowadzenia zajęć, tzw. Staff Mobility for Teaching. Wyjazd może być realizowany tylko do uczelni, z którą ASP we Wrocławiu podpisała umowę przewidującą wymianę nauczycieli akademickich w ramach Programu Erasmus+ (patrz lista uczelni partnerskich).

Nauczyciel zakwalifikowany na wyjazd powinien być pracownikiem uczelni wysyłającej, mieć obywatelstwo polskie lub kartę stałego pobytu.

Celem wyjazdu pracownika jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej. Podczas jednego wyjazdu nauczyciel jest zobowiązany przeprowadzić co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych.

Korzyści z wyjazdów:
- poznawanie systemów nauczania innej uczelni partnerskiej
- zawieranie znajomości wśród przedstawicieli tej samej dziedziny
- możliwość zaplanowania wspólnych akcji, warsztatów, wymiana doświadczeń i przemyśleń
- świadome wysyłanie studentów na wymianę
- promowanie ASP we Wrocławiu
- wzbogacanie swojego CV
- ćwiczenie znajomości języka angielskiego i innych języków obcych - poznawanie innych miast i kultur

Poza Program Erasmus+

Biuro Współpracy z Zagranicą koordynuje także wyjazdy zagraniczne dydaktyków poza Programem Erasmus+. Celem wyjazdu może być wizyta w uczelni nie-europejskiej lub instytucji nie-akademickiej w Europie lub poza Europą, przeprowadzenie warsztatów, uczestnictwo w konferencji, sympozjum lub targach. Wyjazd taki musi przynosić korzyści akademickie lub akademicko-artystyczne.

Osoby zainteresowane takim wyjazdem proszone są o napisanie podania do Prorektora ds. ANZ w terminie do 30.10. danego roku akademickiego z podaniem terminu, celu i przyczyn wyjazdu oraz zestawieniem przewidywanych kosztów. Wyjazdy będą realizowane zgodnie z możliwościami finansowymi.

Również podczas trwania roku akademickiego można złożyć wniosek-podanie do Prorektora o delegację zagraniczną, z załączonym zestawieniem wydatków.

WYJAZDY PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH W CELACH SZKOLENIOWYCH

Informujemy o możliwości starania się o wyjazd do uczelni partnerskiej również pracowników administracyjnych ASP w celach szkoleniowych. Podczas wyjazdu (min. 3 dni, max 5 dni roboczych), pracownik ma szansę zapoznania się z działaniem konkretnej jednostki organizacyjnej oraz systemem całej uczelni. Pracownik otrzymuje dofinansowanie z Unii Europejskiej na pokrycie kosztów pobytu (transport, zakwaterowanie, diety).