Postępowania naukowe

Aktualne informacje dotyczące przewodów doktorskich i postępowań habilitacyjnych oraz o uzyskanie tytułu profesora sztuk plastycznych na uprawnionych wydziałach  Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu.

Klauzula Informacyjna

1.        Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, z siedzibą pl. Polski 3/4 , 51-161 Wrocław, tel. 71 3438031 (dalej zwana Uczelnią).

2.         Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@asp.wroc.pl

3.         Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedur związanych z nadawaniem stopni doktora, doktora habilitowanego oraz tytułu profesora.

4.         Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane następującym odbiorcom: recenzenci, Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów  w zakresie niezbędnym do realizowania w.w procedur.

5.           Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski.

6.         Pani/Pana dane będą przechowywane do czasu wycofania udzielonej zgody.

7.         Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale  niezbędne do realizowania wskazanych celów.

8.         Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, przysługuje prawo do: sprostowania danych,

o       cofnięcia udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani / Pana zgody przed jej wycofaniem,

o       usunięcia danych,

o       ograniczenia przetwarzania danych,

o       wniesienia sprzeciwu,

o        przenoszenia danych.

Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego podania do Uczelni.

9.         Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego , gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.

10.     Informujemy, że Administrator nie przetwarza podanych danych osobowych w systemie zautomatyzowanym i nie poddaje ich profilowaniu.

Załączniki