INTERDISCIPLINARY PRINTMAKING (non-degree)

roczne, niestacjonarne studia podyplomowe z wykładowym językiem angielskim

Kierownik studiów: dr Zuzanna Dyrda

Limit miejsc: 12
Koszt studiów: 2200 EUR/rok

UWAGA- URUCHOMIONY ZOSTAŁ DRUGI NABÓR, KTÓRY POTRWA DO 15 WRZEŚNIA 2021 R.

Rekrutacja: Egzamin wstępny ma charakter konkursowy. Komisja ocenia kompetencje kandydata na podstawie przeglądu prac nadesłanych lub złożonych w formie elektronicznej w skali 0 do 15. Ilość punktów 0–3 dyskwalifikuje kandydata do przyjęcia na studia.

HARMONOGRAM

do 30 czerwca – termin nadsyłania kopii dokumentów i portfolio drogą elektroniczną (do 15 września – II termin / tylko w przypadku wolnych miejsc)

do 15 lipca – analiza nadesłanych dokumentów i portfolio oraz obrady komisji egzaminacyjnej. Komisja ocenia kompetencje kandydata na podstawie przeglądu prac w formie elektronicznej w skali 0 do 15. Ilość punktów 0–3 dyskwalifikuje kandydata do przyjęcia na I rok studiów. Wszyscy kandydaci zostaną poinformowani o wynikach

do 31 lipca
– osoby zakwalifikowane są zobowiązane uiścić opłatę za studia w wysokości 2200 EUR

1 października – rozpoczęcie zajęć.

WYMAGANE DOKUMENTY  KTÓRE NALEŻY PRZESŁAĆ NAJPÓŹNIEJ DO 30 CZERWCA

drogą elektroniczną na adres: studyinenglish@asp.wroc.pl

 • kwestionariusz kandydata na studia;
 • skan dyplomu ukończenia w Polsce studiów I lub II stopnia, albo dyplomu lub innego dokumentu ukończenia uczelni za granicą uprawniającego do podjęcia studiów drugiego stopnia wraz ze skanem dokumentu poświadczającego przebieg studiów (skan wykazu przedmiotów i ocen, transkryptu, suplementu do dyplomu lub indeksu);
 • skan dowodu osobistego lub paszportu;
 • portfolio składające się z nie więcej niż 20 prac (grafika, rysunek, malarstwo, fotografia, film, projekty intermedialne) nie starszych niż 3 lata. Szczegóły dotyczące przygotowania portfolio w złączniku portfolio Interdisciplinary Printmaking.

WYMAGANE DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOSTARCZYĆ OSOBIŚCIE PRZED ROZPOCZĘCIEM ROKU AKADEMICKIEGO

 • kwestionariusz kandydata na studia (sygnowany);
 • dyplom ukończenia w Polsce studiów I lub II stopnia, albo dyplom lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz jego kserokopia;
  UWAGA! Zagraniczne dyplomy ukończenia studiów muszą być opatrzone apostille!
 • ksero dowodu osobistego lub paszportu;
 • dokument potwierdzającym znajomość języka angielskiego (nie dotyczy kandydatów, którzy pochodzą z kraju w którym językiem urzędowym jest język angielski lub ukończyli za granicą szkołę ponadpodstawową, w której językiem wykładowym był język angielski);
 • polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia;
 • w przypadku cudzoziemców spoza obszaru państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – ksero wizy lub karty stałego pobytu albo innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP;
 • 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów / paszportów;
 • dowód wniesienia opłaty za studia.
Załączniki