ZARZĄDZENIE REKTORA z dnia 22 kwietnia 2021r.

ZARZĄDZENIE REKTORA z dnia 22 kwietnia 2021r.

w sprawie: zmiany trybu pracy Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu na tryb pracy zdalnej

Szanowni Studenci, Doktoranci, Szanowni Wykładowcy i Pracownicy ASP,

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz.U. z 2020, poz. 85) oraz art. 3 ust.1 ustawy z dnia 7 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r., poz. 374) oraz § 9 ust.1 i ust. 4 pkt 2 i 11 Statutu Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, zarządzam co następuje:

§1

1.     Zajęcia dydaktyczne zarówno stanowiące kształcenie kierunkowe jak i pozostałe, dla wszystkich studentów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz studiów podyplomowych zostają przeniesione w tryb on-line z wykorzystaniem technologii informatycznych i narzędzi zawartych w MS Office 365.

2.     Zawiesza się pracę indywidualną studentów, w pracowniach i w warsztatach.

3.     Dopuszcza się pracę indywidualną (artystyczną) wykładowców i doktorantów na zasadach rygoru sanitarnego ustalonego Zarządzeniem Rektora nr I/104/2020. Korzystanie z pracowni jest możliwe w godzinach od 9.00 do 21.30 poza dniami ustawowo wolnymi od pracy. Wejście na teren Uczelni odbywać się będzie na podstawie imiennych list, dostarczonych w formie elektronicznej przez opiekunów doktorantów. Listy należy sporządzić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.04 godzina 8.00 i przesłać w formie elektronicznej na adres mailowy m.szumiejko@asp.wroc.pl.

4.     Wprowadza się bezwzględny zakaz przebywania studentów na terenie Akademii.

5.     Wprowadza się zakaz przebywania na terenie Akademii nauczycieli akademickich, doktorantów oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (poza wyznaczonymi dyżurami
i zgłoszonymi dostępami do pracowni).

6.     Rektor, Prorektorzy, Dziekani, Kanclerz, Kwestor, Zastępca Kanclerza oraz Kierownik Działu Organizacji Studiów z racji pełnionych funkcji mają nieograniczony czasowo i dziennie dostęp na Uczelnię.

7.     Studenci i doktoranci, mieszkańcy Domu Studenckiego za okres nie zamieszkiwania w okresie zajęć zdalnych nie będą ponosić opłat. Osoby, które ze względu na odległość powrotu do domu, studenci wymiany Erasmus i cudzoziemcy zmuszone są do pozostania w DS, proszone są o zgłoszenie tego faktu w administracji akademika i dostosowanie się do poleceń pracowników.

8.     Nauczyciele akademiccy (odnośnie prowadzenia zajęć) oraz pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi (poza wyznaczonymi dyżurami) wypełniają swoje obowiązki służbowe zdalnie tj. z miejsca zamieszkania.

9.     Osoby pełniące dyżur na terenie Uczelni informujemy, że do Akademii będzie możliwe wejście tylko przez portiernię główną przy pl. Polskim 3/4 oraz przez portiernię w budynku CSU.CI przy ul. Traugutta 19/21.

10.  Dyżury będą ustalane przez bezpośrednich przełożonych na kolejny dzień/tydzień z zastrzeżeniem, iż z każdego Działu administracyjnego będzie pracował co najmniej 1 pracownik.

11.  Zestawienia dyżurów o których mowa w pkt. 5 i 8, kierownicy administracyjny oraz samodzielni pracownicy zobowiązani są do przesyłania do Zastępcy Kanclerza ds. Organizacyjno-Kadrowych
w wyznaczonym przez niego terminie

§2

1.     Informuje się wszystkich pracowników ASP, iż okres pracy zdalnej nie jest okresem dodatkowego urlopu, ale normalnym czasem pracy z zastrzeżeniem zmiany miejsca  wykonywania pracy.

2.     Pracownicy wypełniający swoje obowiązki służbowe zdalnie tj. z miejsca zamieszkania pozostają do dyspozycji pracodawcy w godzinach pracy.

3.     Obowiązki służbowe mają być wykonywane z użyciem narzędzi teleinformatycznych.

4.     Wszelka korespondencja służbowa z pracownikami obowiązkowo odbywa się za pośrednictwem elektronicznej poczty służbowej lub za pośrednictwem telefonów.

5.     W przypadkach nagłych, dokumenty mogą być przekazane na portiernie w zaklejonej  kopercie
z imieniem i nazwiskiem oraz jednostką organizacyjną, w której pracuje pracownik, do którego adresowana jest koperta.

6.     W związku z obowiązkiem uczelni dotyczącym dziennego przesyłania raportu na temat skutków COVID-19, wprowadza się obowiązek przekazywania informacji w formie mailowej przez wszystkie działy uczelni zajmujące się pracownikami, studentami i doktorantami na temat  kwarantanny, izolacji, przebywania w szpitalu z podejrzeniem zakażenia oraz informacji  
o zakażeniu. Informację tę należy przekazywać na adres: m.szumiejko@asp.wroc.pl na bieżąco ale nie później niż do każdego poniedziałku do godz. 12.00 - włącznie z dniami wolnymi.

7.     Zobowiązuje się pracowników, studentów i doktorantów do bieżącego śledzenia informacji zamieszczanych na stronie internetowej ASP oraz przekazywanych drogą mailową.

§3

1.     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od dnia 26 kwietnia 2021r. od godz. 6.00 do dnia 5 maja 2021r. do godz. 6.00 włącznie.

2.     Dyżury pracowników pełnione będą w godz. 8.00-15.00.

3.     Zawiesza się wydawanie innych przepustek niż określone w § 1 ust. 3 dotyczące wejść na teren ASP.


zamieściła AZG

Załączniki