KOMUNIKAT REKTORA z dnia 19.03.2021r.

KOMUNIKAT REKTORA z dnia 19.03.2021r.

w sprawie: trybu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz korzystania z infrastruktury Uczelni do 31 marca 2021r.

Szanowni Wykładowcy, Szanowni Studenci i Doktoranci
oraz Słuchacze studiów podyplomowych,

Informujemy, że zgodnie z zarzadzeniem nr I/18/2021 J.M. Rektora prof. W. Pukocza do 31 marca 2021r.

  • Zajęcia, które nie stanowią kształcenia kierunkowego dla wszystkich studentów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz studiów podyplomowych zostają przeniesione w tryb on-line z wykorzystaniem technologii informatycznych i narzędzi zawartych w MS Office 365.
  • Zajęcia z przedmiotów kierunkowych dla studentów danego kierunku, które nie mogą odbywać się w formie kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość odbywać się będą w trybie stacjonarnym na zasadach umożliwiających dostęp do pracowni zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr I/104/2020 dla  studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz podyplomowych.
  • Wejście na teren Uczelni studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, a także doktorantów, odbywa się na podstawie okazanej legitymacji studenta/doktoranta oraz weryfikacji odpowiednich list studentów oraz list doktorantów.
  • Prowadzący zajęcia, warsztaty, ma obowiązek sporządzenia imiennej listy (wydział, nazwa pracowni/warsztatów, imię i nazwisko, rok studiów uczestników zajęć) i przedłożenia jej w DOS, w celu weryfikacji osób wchodzących na teren Uczelni.
  • Na teren Akademii można wejść tylko przez portiernie Plac Polski 3 / 4 oraz portiernię budynku CSU.CI ul. Traugutta 19/21.
  • Utrzymane zostają szczególne zasady prowadzenia zajęć określone Zarządzeniem Rektora nr I/104/2020:

  • DDMA (Dezynfekcja, Dystans, Maseczka, Aplikacja) - na terenie Uczelni we wszystkich przestrzeniach obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa

  • Dopuszcza się pracę indywidualną studentów w pracowniach i w warsztatach na warunkach określonych w ust. 6 zarządzenia Rektora oraz zgodnie z ustaleniami i zaleceniami prowadzących pracownie i warsztaty. Korzystanie z pomieszczeń dydaktycznych odbywa się w godzinach od 9.00 do 21.30.

Informujemy, że Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi począwszy od 15 marca 2021r. pracują w hybrydowym systemie pracy (częściowo zdalnie, częściowo stacjonarnie) zgodnie z harmonogramem ustalonym przez kierownika danego działu.

Szegóły zarządzenia w załączeniu


inf. zam. M. Szumiejko DOS

Załączniki