Zwiększone stypendium z dotacji projakościowej

Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Może być przyznane na:

- pierwszym roku studiów doktoranckich doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w trakcie postępowania rekrutacyjnego, i znajduje się w grupie 30% najlepszych doktorantów na roku. Za wynik bardzo dobry uznaje się uzyskanie co najmniej 95 % skali punktów w postępowaniu rekrutacyjnym. W przypadku gdy na tej podstawie nie zostanie wyłoniona grupa 30% najlepszych doktorantów, pod uwagę będzie brane dodatkowe kryterium w postaci średiej arytmetycznej osiągniętej w trakcie studiów drugiego stopnia albo studiów jednolitych magisterskich. W przypadku, gdy po zastosowaniu w/w/ kryteriów ponownie nie będzie możliwe wyłonienie grupy 30% najlepszych doktorantów, pod uwagę będzie brane dodatkowe kryterium, czyli ocena przez stypendialną komisję doktorancką (o której mowa w § 2) dorobku naukowego lub artystycznego znajdującego się w portfolio doktoranta, złożonym w postępowaniu rekrutacyjnym. w postaci średniej arytmetycznej osiągniętej w trakcie studiów drugiego stopnia albo studiów jednolitych magisterskich.

na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich, który terminowo realizuje program studiów doktoranckich i który w roku poprzedzającym złożeniewniosku wyróżniał się osiągnięciami w pracy naukowej i dydaktycznej, który zaangażowany jest w popularyzację badań naukowych i afiliowanie swoje osiągnięcia na rzecz Akademii Sztuk Pięknych.

Uprawnienie do otrzymywania zwiększenia stypendium przysługuje nie więcej niż 30% najlepszych doktorantów na poszczególnych latach studiów doktoranckich, na podstawie rankingu sporządzonego na potrzeby przyznawania stypendium doktoranckiego.

Wymagane dokumenty:

  • stosowny wniosek (wypełniony zgodnie z instrukcją i słownikiem pojęć)
  • zaświadczenia potwierdzające dokonania - kopie

Aktualizacja: M. Łukasik-Duszyńska

Załączniki