Stypendium doktoranckie

STYPENDIUM DOKTORANCKIE

Stypendium doktoranckie na pierwszym roku studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym. Za bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym uznaje się uzyskanie 100% skali punktów oraz odpowiednio wysoką średnią arytmetyczną uzyskaną w trakcie studiów II stopnia albo studiów jednolitych magisterskich, nie niższą niż 5,0.

Stypendium doktoranckie na drugim i kolejnych latach studiów może być przyznane doktorantowi, który:
1. terminowo realizuje program studiów doktoranckich
2.  wykazuje się zaangażowaniem w:
a)  prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych albo
b) realizacji badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną uczelni albo jednostkę naukową,
3. w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego wykazał się postępami w pracy naukowej i w przygotowaniu rozprawy doktorskiej.

4.Podpisał umowę, o której mowa jest w art. 160a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym

TERMIN SKŁADANIA WIOSKÓW - 25 października 2017 r.

Wymagane dokumenty:

  • stosowny wniosek (wypełniony zgodnie z instrukcją i słownikiem pojęć)
  • zaświadczenia potwierdzające dokonania - kopie

aktualizacja: M. Łukasik-Duszyńska

Załączniki