Niezbędne formalności

REKRUTACJA NA STUDIA - EGZAMINY WSTĘPNE 2017r.

1.  Rejestracja on-line

rejestracji  na stronie www.asp.wroc.pl zakładka Rekrutacja/Egzaminy - System Rekrutacji Elektronicznej. Kandydat zakłada konto on-line i otrzymuje automatycznie zwrotny e-mail z loginem i hasłem do swojego konta, które będzie wykorzystywał w dalszym procesie rekrutacyjnym. Wypełnia dane osobowe, ankietę zatwierdza.

Uwaga Kandydaci rekrutacja kończy się 23 czerwca 2017r. o godzinie 12.00

2.   Opłata rekrutacyjna
po zarejestrowaniu się, kandydat musi dokonać opłaty rekrutacyjnej na konto:

93 1050 1575 1000 0005 0269 6594  ING BS SA. o/Wrocław

 Opłata jednorazowa za postępowanie związane z przyjęciem na I rok studiów na rok akademicki 2017/2018 wynosi       

  • na studia stacjonarne jednolite studia magisterskie:       150z
  • na studia stacjonarne I stopnia                 150zł
  • na stacjonarne studia II stopnia                100zł
  • na studia niestacjonarne I i II stopnia:      100zł

Opłaty rekrutacyjnej można dokonać za pomocą: druku poczty polskiej, przelewu bankowego, przelewu internetowego lub w kasie uczelni. Po dokonaniu opłaty rekrutacyjnej kandydat będzie uwzględniony przy tworzeniu listy egzaminacyjnej.

Kandydat wnosi opłatę, wpisując w tytule przelewu swoje nazwisko, imię, kierunek, poziom oraz formę studiów

3.  Rekrutacja równoległa na różne kierunki

Kandydat na studia w ASP im. E. Gepperta nie może, ubiegać się o przyjęcie na kilka kierunków w formie stacjonarnej.  

Rekrutacja - egzaminy wstępne, na wszystkie kierunki studiów I stopnia, jednolite magisterskie i studia II stopnia w formie stacjonarnej, odbywają się w jednym terminie.

Kandydat, który zdał egzamin wstępny ale nie uzyskał wymaganej liczby punktów do przyjęcia na studia stacjonarne może aplikować na studia niestacjonarne ( jeśli dany kierunek jest prowadzony w tej formie), bez ponoszenia kolejnej opłaty rekrutacyjnej oraz bez egzaminu wstępnego.

Wyjątek stanowi kierunek Malarstwo, na którym obowiązuje przeglad portfolio, ktory odbędzie się w dniu 8 lipca br.

4.  Egzaminy wstępne

harmonogram egzaminów wstępnych na poszczególne wydziały i kierunki znajdują się w załączeniu.

Terminy egzaminów

  • Studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie od 26.06 do 30.06.2017r 
  • Wydział Grafiki i Sztuki Mediów - dostarczenie prac portfolio do 12.06.2017r.
  • Studia II stopnia od 03.07 do 05.07.2017r


5.  Sprawdzanie wyników rekrutacji
wyniki rekrutacji będą mogli Państwo sprawdzić na stronie internetowej Uczelni lub na tablicach ogłoszeń

6. Złożenie dokumentów
następuje po zdaniu egzaminów wstępnych i zakwalifikowaniu się kandydata do przyjęcia:

  • na studia I stopnia i jednolite magisterskie od kandydatów do przyjęcia na studia od 3.07.2017r. do 14.07.2017r.,
  • na studia II stopnia: od 5.07.2017r. do 14.07.2017r.

Niezłożenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją kandydata i usunięciem go z listy osób do przyjęcia na dany kierunek.

 7. Uzupełnienie wyników matur
w wyznaczonym czasie kandydat do przyjęcia ( matura 2017) ma obowiązek uzupełnić wyniki matury w ankiecie.

Kandydat ponosi odpowiedzialność za nieuzupełnienie wyników maturalnych, co jest równoznaczne z rezygnacją z możliwości uzyskania stypendium dla najlepszych maturzystów 2017r.

8. Podpisanie umowy

po złożeniu wymaganych dokumentów i zatwierdzeniu przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną listy osób przyjętych na I rok studiów w roku akademickim 2017/2018, wraz z decyzją o przyjęciu, przyszły student otrzyma drogą listową umowę  o warunkach odbywania studiów i pobierania opłat za studia stacjonarne ( wzór w załącznikach), którą jest zobowiazany odesłać do dnia 01 sierpnia 2017r. Niepodpisanie umowy łączy się z rezygnacją z podjęcia studiów.


Podczas składania dokumentów w Dziekanacie kandydat otrzyma skierowanie na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy. Od momentu otrzymania skierowania, kandydat ma obowiązek złożenia zaświadczenia w terminie do 01 września 2017r. 


Dokumenty mogą być złożone w Dziekanacie osobiście,  przez osobę upoważnioną przez kandydata notarialnie lub listownie na adres dziekanatu


info./zam: M. Szumiejko DOS

Załączniki