PhD STUDY PROGRAM

Studia doktoranckie na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów
Studia III stopnia, niestacjonarne, wieczorowe w języku angielskim

Kierownik studiów: prof. Christopher Nowicki

Limit miejsc: 5
Koszt studiów: 2500 EUR/semestr

Na studia doktoranckie może być przyjęta osoba spełniająca wymagania określone w art. 196 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, która posiada kwalifikacje drugiego stopnia lub jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”, o którym mowa w art. 187a ust. 1 (Dz. U. 2005 nr 164, poz.1365, z późn. zm.). 

Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia doktoranckie zgodnie z art. 43 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń́ oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych  (Dz. U. 2006 nr 190 poz. 1406, z późn. zm.).

Niestacjonarne Studia Doktoranckie w języku angielskim w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu prowadzone są na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuk pięknych (grafika, sztuka mediów). Limit przyjęć w roku akademickim 2017-18 – 5 osób.

Kandydat na studia doktoranckie składa następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia doktoranckie z określeniem wydziału i dyscypliny artystycznej, w ramach której kandydat zamierza studiować, 
 • portfolio (dorobek artystyczny/projektowy oraz naukowo-badawczy – w formie cyfrowej),
 • proponowany temat i zakres pracy doktorskiej,
 • opinia (opracowana przez osobę posiadającą tytuł profesora lub doktora), zawierająca ocenę dorobku artystycznego/projektowego oraz naukowo-badawczego, jak również ocenę proponowanego tematu i zakresu pracy doktorskiej kandydata,
 • życiorys, 
 • kserokopia dowodu osobistego lub paszportu,
 • dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (nie dotyczy kandydatów, którzy pochodzą z kraju w którym językiem urzędowym jest język angielski lub ukończyli za granicą szkołę ponadpodstawową, w której językiem wykładowym był język angielski);
 • dyplom ukończenia w Polsce studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo dyplom lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów III stopnia, a w przypadku beneficjentów programu Diamentowy Grant, dokument potwierdzający uzyskanie statusu beneficjenta.

UWAGA! Zagraniczne dyplomy ukończenia studiów muszą być opatrzone apostille.
w przypadku dokumentów wydanych w języku innym niż polski lub angielski – tłumaczenia ww. dokumentów dokonanych przez polskiego tłumacza przysięgłego (baza tłumaczy przysięgłych http://tlumacze.ms.gov.pl).

Rekrutację na niestacjonarne studia doktoranckie w języku angielskim przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Rektora. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzi trzech przedstawicieli z jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie w języku angielskim. Rektor w drodze zarządzenia powołuje przewodniczącego Komisji, który jest upoważniony do podpisywania decyzji administracyjnych wydawanych przez Komisję w jej imieniu.

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Rektora z kandydatami, legitymującymi się certyfikatami znajomosci języka angielskiego, zostanie przeprowadzona dodatkowo rozmowa kwalifikacyjna poprzez platformę Skype, w celu weryfikacji poziomu znajomosci języka angielskiego.

Postępowanie rekrutacyjne odbywa się w drodze konkursu. W trakcie procesu rekrutacji Komisja zapoznaje się z przygotowaną przez kandydata dokumentacją. Ocena dorobku artystycznego/projektowego i naukowo-badawczego oraz propozycji tematu i zakresu pracy doktorskiej odbywa się bez obecności kandydata na podstawie złożonego w formie elektronicznej kompletu wymaganej dokumentacji. 

Komisja poddaje ocenie następujące elementy postępowania rekrutacyjnego:

 • portfolio (dorobek artystyczny/projektowy i naukowo-badawczy) 0-10 pkt.
 • propozycję tematu i zakresu pracy doktorskiej 0-8 pkt. 
 • rekomendacja 0-8 pkt.

Kandydat może zdobyć maksymalnie 26 pkt.
Kandydat, który uzyskał mniejszą niż 13 ilość punktów nie może zostać przyjęty na studia doktoranckie.

O przyjęciu na studia decyduje ilość punktów uzyskana podczas postępowania rekrutacyjnego. Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu na studia, w ramach istniejących limitów miejsc, tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę punktów, nie mniejszą niż 13. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej służy odwołanie do Rektora, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji.

Jednostka obsługująca studia doktoranckie udziela informacji oraz przyjmuje dokumenty kandydatów na niestacjonarne studia doktoranckie w języku angielskim.

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta 
Wydział Grafiki i Sztuki Mediów
Plac Polski 3/4, 50-156 Wrocław

Printmaking in English Office, Ł3

osoba kontaktowa: Zuzanna Dyrda
telefon kom.: +48 509 900 464
kontakt telefoniczny pn.-pt. w godz. 10:00-16:00
e-mail: printmaking@asp.wroc.pl
kontakt osobisty w biurze po wcześniejszym umówieniu spotkania telefonicznie lub mailowo

Termin składania dokumentów i termin postępowania rekrutacyjnego.

 • do 30 czerwca – termin nadsyłania kopii dokumentów i portfolio drogą elektroniczną na adres printmaking@asp.wroc.pl lub serwer ftp0.asp.wroc.pl.
 • do 15 września – II termin (tylko w przypadku wolnych miejsc)
 • do 15 lipca – analiza nadesłanych dokumentów i portfolio oraz obrady Komisji Rekrytacyjnej. 

Dokumenty niekompletne lub nie spełniające w/w warunków nie będą akceptowane.

Wszyscy kandydaci zostaną poinformowani o wynikach drogą elektroniczną. Decyzje administracyjne zostaną przesłane kandydatom pocztą.

Osoby zakwalifikowane na studia są zobowiązane dostarczyć oryginały wymaganych dokumentów i dodatkowo:

 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na wybranym kierunku;
 • polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub deklarację przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia;
 • w przypadku cudzoziemców spoza obszaru państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – ksero wizy lub karty stałego pobytu albo innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP;
 • 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów / paszportów oraz zdjęcie w postaci elektronicznej (wymiary: 300x375 pikseli, format JPG);

oraz uiścić opłatę za I rok studiów w wysokości 5000 EUR.

Wpłaty można dokonać
na konto Akademii Sztuk Pięknych:
ING Bank Śląski S.A. o/Wrocław 9310501575-1000000502696594
IBAN PL9310501575-1000000502696594, swift code INGBPLPW

Załączniki