REKRUTACJA - warunki i tryb

Warunki i tryb rekrutacji oraz limity przyjęć na stacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018

 1. Na studia doktoranckie może być przyjęta osoba spełniająca wymagania określone w art. 196 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, posiadająca kwalifikacje drugiego stopnia lub będąca beneficjentem programu „Diamentowy Grant”, o którym mowa w art. 187a ust. 1 (Dz. U. 2005 nr 164, poz.1365, z późn. zm.).

 1. Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać i odbywać studia doktoranckie zgodnie z art. 43 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń́ oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. 2006 nr 190 poz. 1406, z późn. zm.).

 1. Studia Doktoranckie w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta
  we Wrocławiu prowadzone są przez następujące jednostki organizacyjne, które określają limity przyjęć:

 1. Wydział Malarstwa i Rzeźby, w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuk pięknych (malarstwo, rzeźba); limit przyjęć -3 osoby,

 2. Wydział Grafiki i Sztuki Mediów, w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuk pięknych (grafika, sztuka mediów); limit przyjęć -3 osoby,

 3. Wydział Ceramiki i Szkła, w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuk projektowych (projektowanie ceramiki, projektowanie szkła); limit przyjęć - 2 osoby,

 4. Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa, w dziedzinie sztuk plastycznych
  w dyscyplinie sztuk projektowych (architektura wnętrz, wzornictwo); limit przyjęć – 3 osoby.

 1. Kandydat na studia doktoranckie składa następujące dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na studia doktoranckie z określeniem wydziału i dyscypliny artystycznej, w ramach której kandydat zamierza studiować,

 2. życiorys,

 3. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów,

 4. odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub równorzędnych, a w przypadku beneficjentów programu Diamentowy Grant, dokument  potwierdzający uzyskanie statusu beneficjenta

 5. portfolio (dorobek artystyczny/projektowy oraz naukowo-badawczy) w formie tradycyjnej lub cyfrowej,

 6. proponowany temat i zakres pracy doktorskiej,

 7. opinię dotyczącą dorobku artystycznego/projektowego oraz naukowo-badawczego, jak również ocenę proponowanego tematu i zakresu pracy doktorskiej kandydata (opracowaną przez osobę posiadającą tytuł profesora sztuki lub stopień doktora habilitowanego sztuki, bądź kwalifikacje artystyczne II stopnia),

 8. kserokopię dowodu osobistego (w powiększeniu),

 9. 3 aktualne fotografie kolorowe (35x45mm podpisane na odwrocie - imię i nazwisko kandydata, kierunek studiów), przedstawiające kandydata bez nakrycia głowy
  i okularów z ciemnymi szkłami, ukazujące głowę w pozycji lewego półprofilu
  z widocznym uchem oraz zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy i tłem w kolorze innym niż biały,

 10. zdjęcie w postaci elektronicznej (nośnik: CD, wymiary: 300*375 pikseli, a po wydrukowaniu 2cm*2,5cm, format JPG, rozdzielczość nie mniejsza niż 381dpi, rozmiar pliku ze zdjęciem nie większy niż 60 kilobajtów, nazwa pliku ze zdjęciem w następującym formacie: <nazwa-uczelni>_<imię_nazwisko>_<PESEL>.jpg (np. ASP_Jan_Kowalski_ 12345678910. jpg). Zdjęcia cyfrowe i w wersji tradycyjnej nie spełniające powyższych warunków nie będą akceptowane.

 1. Rekrutację na studia doktoranckie przeprowadza Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna powołana przez Rektora, w składzie 12-osobowym, złożonym
  z 3 przedstawicieli każdego z wydziałów. Rektor powołuje przewodniczącego Komisji, który jest upoważniony do podpisywania decyzji wydawanych przez Komisję, w jej imieniu.

 1. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się w drodze konkursu. W trakcie rekrutacji Komisja zapoznaje się z przygotowaną dokumentacją oraz przeprowadza rozmowę
  z kandydatem, który prezentuje własny dorobek artystyczny/projektowy oraz naukowo-badawczy, jak również przedstawia proponowany temat i zakres pracy doktorskiej. W trakcie rozmowy z kandydatem, przeprowadzanej przez co najmniej trzech przedstawicieli Komisji, ocenie poddawane są następujące elementy postępowania rekrutacyjnego:

 1. portfolio (dorobek artystyczny/projektowy i naukowo-badawczy) 0-10 pkt.

 2. propozycja tematu i zakresu pracy doktorskiej 0-8 pkt.

 3. rozmowa z kandydatem 0-8 pkt.

Kandydat może zdobyć maksymalnie 26 pkt.

 1. O przyjęciu na studia decyduje ilość punktów uzyskana podczas postępowania rekrutacyjnego. Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna w ramach istniejących limitów miejsc podejmuje decyzję o przyjęciu na studia tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę punktów. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej służy odwołanie do Rektora w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji.

 1. Jednostka obsługująca studia doktoranckie udziela informacji oraz przyjmuje dokumenty kandydatów na studia doktoranckie. Kontakt: Akademia Sztuk Pięknych
  im. E. Gepperta we Wrocławiu, Pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław, pokój 118M, tel. 71/3438031 wewn. 215, m.lukasik@swps.edu.pl

 1. Termin składania dokumentów i termin postępowania rekrutacyjnego.

 1. Dokumenty należy składać do dnia ........., osobiście - w jednostce obsługującej studia doktoranckie, lub listownie - na adres uczelni, z dopiskiem „studia doktoranckie”. Dokumenty niekompletne lub niespełniające warunków określonych
  w pkt. 4 nie będą akceptowane.

 2. Egzamin rekrutacyjny odbędzie się w dniu ..... r. o godzinie ..... (spotkanie przed pracownią ...., budynek ASP przy Pl. Polskim 3/4 )

Załączniki